KEHADIRAN BERTUGAS PEGAWAI DAN KAKITANGAN KETENGAH (BEKERJA DARI RUMAH)

Sila masukkan nombor kad pengenalan
Sila nyatakan lokasi bekerja

Adalah diingatkan bahawa pegawai dan kakitangan yang diarahkan atau dibenarkan BDR mestilah mematuhi arahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2020 iaitu :

 • sentiasa berada di rumah sebagai tempat bekerja dalam tempoh waktu bekerja yang ditetapkan;
 • sentiasa boleh dihubungi dalam tempoh, hari dan waktu bekerjanya; dan
 • sentiasa bersedia untuk hadir ke pejabat atau mana-mana lokasi lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dalam tempoh yang munasabah; dan
 • semua undang-undang, peraturan, pekeliling dan arahan yang berkuat kuasa dan terpakai kepada pegawai awam dari semasa ke semasa, termasuk antara lain, tetapi tidak terhad kepada :
  • Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88];
  • Arahan Keselamatan;
  • Akta 605 - Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj); dan
  • Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]

You must agree before submitting.